Allmänna försäljningsvillkor.

Laptop 1

 

Allmänna försäljningsvillkor Solarclarity

Våra allmänna villkor är en översättning från våra Terms & Conditions på holländska. Om det är någon skillnad mellan Allmänna Villkor på svenska och Terms & Conditions på holländska, är det den holländska versionen som gäller.

V-Dec22

 

 1. DEFINITIONER
 • Allmänna försäljningsvillkor:
  dessa allmänna försäljningsvillkor;
 • Dagar:
  arbetsdagar,  om inte något annat nämnts;
 • Leverantör:
  bolaget som har producerat och/eller levererar produkter;
 • Kund:
  en juridisk person som är registrerad  hos Handelskammaren (Kamer av Koophandel), eller en utländsk motsvarighet, som gör en beställning hos Solarclarity;
 • Offert:                                  
  Det av Solarclarity till Kunden lämnade erbjudande, på vilket sätt som helst, för leverans av Produkter;
 • Order:                                         
  en av Kunden  lagd beställning av Produkter från Solarclarity;
 • Orderbekräftelse:
  en av Solarclarity sänd bekräftelse av Kundens Order;
 • Produkter:
  de av Solarclarity levererade varor, bland andra - men inte begränsat till - solpaneler,  växelriktare, batterier, monteringsmaterial, kopplingsdon, kablar, kwh-räknare, övervaknings-hårdvara och -programvara, (monterings)manualer och utkast;
 • Solarclarity:
  aktiebolaget med begränsat ansvar Solarclarity B.V., med bolagssäte i Nederländerna och registrerat hos  Handelskammarens handelsregister under nummer 32123093;
 • Avtalet:
  åtagandet som Solarclarity ingår med sin Kund;
 • Nätbutik:
  Solarclaritys webbplats, där Solarclarity erbjuder sina Produkter och Kunden kan köpa Produkterna.
 1. TILLÄMPLIGHET AV DESSA VILLKOR
  1. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller för alla Orderbekräftelser och Avtal som vi ingår med vår Kund, där Solarclarity agerar som försäljare av Produkter.
  2. Allmänna villkor, under vilket namn som helst, från Kunden eller tredjeman, är inte tillämpliga och avvisas uttryckligen av Solarclarity.
  3. Avvikelser från dessa Allmänna Försäljningsvillkor är endast bindande när de bekräftats skriftligen av Solarclarity. Kunden kan med hänsyn till framtida avtal inte förskaffa sig några som helst rättigheter på grund av eventuella avtalade avvikelser från de allmänna försäljningsvillkoren.
  4. Solarclarity är berättigad till att anpassa eller komplettera dessa Allmänna försäljningsvillkor. Eventuella förändringar är tillämpliga på alla avtal som ingås efter ändringsdatumet.
  5. När det är tal om motstridigheter mellan dessa Allmänna försäljningvillkor och avtalen i Överenskommelsen eller Orderbekräftelsen, gäller dessa avtal således som vi har avtalat dem med vår Kund i Överenskommelsen eller Orderbekräftelsen
 1. OFFERT
  1. Ett erbjudande från Solarclarity är utan förpliktelse, med mindre än att något annat har nämnts uttryckligen.
  2. En offert som inges via Nätbutiken är giltig till det då aktuella priset.
  3. En Offert som inges på annat sätt än via Nätbutiken har en giltighetstid på fem dagar, med mindre än att en annan frist har nämnts i Offerten. Solarclarity är alltid berättigad att begränsa denna period eller att dra tillbaka offerten
 1. INGÅENDE / ÄNDRING AV AVTALET
  1. Ett Avtal ingås genom att Kunden lägger en Order via Nätbutiken eller en annan av Solarclaritys försäljningskanaler och genom att Solarclarity bekräftar denna Order skriftligt.
  2. Om ändringar i Ordern kan äga rum (bland andra ändringar i leveringsadressen, leveringsdatumet eller bifogandet av extra varor i Offerten), då är villkoren enligt vilka detta är möjligt synliga i Solarclaritys Nätbutik. Ändringar i ett Avtal kan endast genomföras efter skriftlig bekräftelse från Solarclaritys sida.
  3. Annullering eller delvis annullering av en Order från Kunden är inte möjlig.
 2. PRIS
  1. Priserna som nämns i en Offert eller i ett Avtal uttrycks i euro och är exklusive moms och andra avgifter, om inte något annat har angivits.
  2. Produkternas priser är fritt lager ("ex warehouse"), om inte något annat har avtalats.
  3. Solarclarity är berättigad att uppdatera sina priser till marknadsmässiga priser när som helst.
  4. Solarclarity är berättigad att höja sina priser när denna prisändring följer av en prishöjning från Leverantörernas sida eller någon annan omständighet som Solarclarity inte förutsåg på tiden när den ursprungliga Offert eller Order gjordes. Denna prisändring kan genomföras på alla priser, också när de redan har blivit fastlagda i Orderbekräftelsen
 1. BETALNING
  1. Kunden tar emot fakturan tidigast 3 dagar innan leverering, efter att Solarclarity har behandlat Kundens leverans och har avslutat packsedeln.
  2. Betalning av fakturan måste äga rum inom betalningsfristen som står nämnt på fakturan, genom girering till kontonumret som står nämnt på fakturan och med uppgift om fakturanumret. Om Kunden inte har nämnt något fakturanummer, är Solarclarity berättigad att göra upp betalningen mot den längst obetalda fakturan.
  3. Solarclarity är berättigad att pantsätta fakturan till en tredje part.
  4. Kunden skall skriftligen meddela Solarclarity bestridande av fakturan inom 14 kalenderdagar efter fakturans datum.
  5. Om det senast 3 dagar innan en planerad leverans är tal om obetalda fakturor och/eller om det är tal om kreditöverskridning från Kundens sida, är Solarclarity berättigad att skjuta upp leverans av Offerten eller att annullera Offerten i sin helhet, utan att Kunden har rätt till skadestånd. Solarclarity förbehåller sig i så fall rätten att tillgodoräkna sig kostnader för lagerpåfyllning till ett belopp på minst 10 % av beställningsvärdet.
  6. Beställningar på grundval av förskottsbetalning måste betalas omedelbart, men senast maximalt 5 dagar innan den planerade leveransen. En Order betraktas som betalad så snart beloppet är bokfört på Solarclaritys konto. Om en betalning uteblir är Solarclarity berättigad att skjuta upp leverans av varorna eller att annullera Offerten utan att Kunden har rätt till skadeersättning. Solarclarity har i så fall rätt att tillgodoräkna sig återuppbyggnadskostnader till ett belopp på minst 10 % av beställningsvärdet.
  7. Solarclarity har rätt att göra upp fakturor från och till Kunden mot varandra.
  8. Kunden äger inte rätt till uppgörande och/eller inställande av någon betalningsskyldighet gentemot Solarclarity. Kunden äger inte rätt att ta betalningsrabatt.
  9. Efter förfallodagen är Kunden på obestånd. Kunden är skyldig att betala från och med det ögonblicket, utom det förfallna beloppet, den lagenliga marknadsräntan i enlighet med paragraf 6:119a i civilrättsbalken (Burgerlijk Wetboek), samt utomrättsliga inkassokostnader till 15 % på det utestående huvudbeloppet, med ett minimibelopp på EUR 75. Solarclarity är berättigad att skjuta upp leveransen av Produkterna när Kunden inte uppfyller sin betalinngsskyldighet.
  10. Vid händelse av likvidation, konkurs eller uppskjutande av betalning från Kundens sida är Kunden omedelbart i obestånd och Kundens förpliktelser är omedelbart fordringsbara.
 1. LEVERANS
  1. Solarclarity är i vissa fall avhängig av leverans från Leverantörer. Därför är leveranstider alltid indikativa och kan ändras av Solarclarity. Solarclarity anstränger sig för att hålla sig till de nämnda leveranstiderna, men Kunden kan inte förskaffa sig rättigheter på grundval av de uppgivna leveranstider.
  2. Möjligheten till enstaka ändring med hänsyn till en Orders leveringsdatum och/eller leveringsadress är synligt i Nätbutiken.
  3. När Kunden inte är närvarande på avtalad leveransstid för att ta emot Produkterna och kvittera för mottagandet, kommer Solarclaritys transportör att lasta av och leverera Produkterna på Kundens risk. Solarclarity är inte ansvarig för några skador till följd av förstörelse och/eller stöld av Produkterna.
  4. Solarclarity levererar Produkterna såsom det är avtalat med Kunden. I betraktande av de teknologiska utvecklingarna på Produkternas område är Solarclarity emellertid alltid berättigad att leverera andra på tekniskt område likvärdiga eller nyare versioner av Produkterna, när detta av praktiska eller kommersiella skäl inte kan förväntas annorlunda av Solarclarity. Avvikelser från de levererade Produkterna eller i de levererade Produkternas specifikationer i förhållande till det som är upptagit i Erbjudandet, Offerten eller Avtalet, ger inte Kunden rätten att upphäva Avtalet, om inte avvikelserna är sålunda att man inte i all rimlighet kan tala om ett teknisk likvärdigt produkt.
  5. Solarclarity är också berättigad att leverera de beställda Produkterna i olika delar. Om detta sker på initiativ av Solarclarity skall de eventuella extra behandlings- eller transportkostnaderna tas av
  6. Det är endast möjligt att avhämta beställningar när Solarclarity inte är i stånd att leverera varorna till Kunden eller när detta är angett i Nätbutiken. Villkoren för att avhämta en Order står, om avhämtning är möjlig, också beskrivet i Nätbutiken. En avhämtningsorder måste alltid bekräftas skriftligen av Solarclarity. Produkterna måste avhämtas av Kunden inom 3 dagar efter det avtalade avhämtningsdatumet. Om Kunden inte avhämtar Produkterna inom denna frist, kommer Solarclarity att beräkna kostnader för lagerpåfyllning till åtminstone 10 % av beställningsvärdet. När varorna inte avhämtas inom en frist på 3 dagar, är Solarclarity berättigad att sälja de vederbörande Produkterna till en tredje part utan att Kunden har rätt till någon form för skadeersättning eller restitution.
  7. Kunden förpliktar sig att kontrollera Produkterna vid leverans och att underrätta Solarclarity om skador skriftligen så snart som möjligt, men senast inom 5 dagar.
  8. Solarclarity och/eller en av Solarclarity anlitad transportpartner är ansvarig för leverans av Produkterna intill allmän väg runtomkring byggnaden och/eller bostaden där Produkterna måste levereras. Leverans på egen mark är på Kundens egen risk.
 1. RISKER
  1. Risken för produkterna som skall levereras av Solarclarity går över till Kunden i samma ögonblick som Produkterna har levererats på den av Kunden meddelade adressen och/eller när Produkterna har avhämtats av Kunden enligt avtal.
  2. Solarclarity är inte förpliktad att ersätta Kundens skada i förbindelse med förseningen.
 1. RETUR
  1. Villkor med hänsyn till returnering av Produkterna står beskrivna i vår Nätbutik.
 1. EGENDOMSFÖRBEHÅLL
  1. Produkterna förblir Solarclaritys egendom tills Kunden har uppfyllt alla sina betalningsförpliktelser som följer av Avtalet. Kunden har plikt att hanetar Produkterna med nödvändig omsorg och som en god familjefar. Om Kunden sviker sin betalingsskyldighet gentemot Solarclarity, är Solarclarity berättigad att hämta tillbaka de levererade Produkterna. Kunden ger Solarclarity tillstånd  att om nödvändigt avlägsna Produkterna innan de återhämtas, och Kunden skall ge Solarclarity all möjlighet till detta. Avlägsnandet av Produkterna sker för Kundens räkning. Vid borttagning är Solarclarity inte skyldig att återställa den gamla situationen och/eller ångra den berörda strukturella bestämmelsen. Även om detta sker hos tredje part (slutanvändaren).
 1. FORCE MAJEURE
  1. Solarclarity är berättigad att åberopa sforce majeure om Avtalets utförande blir helt eller delvis, tillfälligt eller inte tillfälligt, förhindrat eller försvårat av omständigheter som rimligtvis inte bör vara Solarclaritys ansvar. Exempel på force majeure är försenad tillförsel från Leverantörer till Solarclarity, olyckor, transportstörningar, försening på grund av trafiksituationer, statliga åtgärder, strejk och störningar i verksamheten.
  2. Vid händelse av force majeure från Solarclaritys sida blir Solarclaritys levererings- och andra skyldigheter uppskjutna. Solarclarity är i så fall berättigad till att upphäva Avtalet utan att det är tal om en skyldighet till skadeersättning.
  3. Om Solarclarity vid inträffandet av force majeure redan har uppfyllt sina skyldigheter delvis, eller om Solarclarity endast kan uppfylla en del av sina skyldigheter, är Solarclarity berättigad att tillgodoräkna sig den del som redan har levererats eller som kan utlämnas separat från Kunden, och Kunden är skyldig att betala Solarclaritys faktura.
 1. PRODUKTGARANTIER
  1. Solarclarity lämnar ingen (produkt)garantier. Garantier lämnas enbart av de vederbörande Produkternas fabrikant. Ett undantag från detta är garantien som lämnas för solpaneler av märket Denim.
  2. Vid händelse av konkurs av en fabrikant är Solarclarity inte ansvarig för uppfyllande av någon garantiskyldighet som Kunden kan förvänta sig från fabrikanten enligt den lämnade garantin.
  3. Procedurerna och villkoren med hänsyn till fabrikantens garantier publiceras, om de finns tillgängliga, i Solarclaritys Nätbutik.
  4. Garantianspråk skjuter inte upp Kundens betalningsskyldighet gentemot Solarclarity.
  5. Som service kan Solarclarity stödja Kunden när denne anmäler ett garantianspråk till Fabrikanten. Solarclarity kan endast stödja hen när Kunden noga har följt Fabrikantens installationsmanual. Dessutom måste Kunden meddela brister inom 5 dagar efter fastställandet skriftligen och enligt den gällande garantiproceduren.
  6. Uteslutna från fabriksgarantin är i alla fall eventuella färgskillnader vid Produkterna, nätverksfel, nätverks- och anslutningsproblem som följer av Kundens internetinstallation, skada vid (delar av) Produkterna på grund av brand, explosion, överstsvämning, direkt och indirekt åsknedslag, jordbävningar och/eller vulkanutbrott, atomkärn-reaktioner, krig, krigsfara, uppror, djur, hagel, tromber, virvelstormer, sandstormer, kortslutning, missbruk, felt bruk, inte yrkeskunnig och regelmässig underhåll, kontakt med kemiska gaser eller vätskor, vandalism, stöld, ofredande och/eller genomförande av en förändring vid Produkterna.
  7. Vid anspråk enligt garanti måste den ursprungliga fakturan läggas fram.
  8. Reparation eller ersättning av (delar av) Produkterna medför aldrig förlängning av fabriksgarantifristen. Den ursprungliga fabriksgarantifristen fortsätter att gälla.
 1. ANSVAR OCH ANSVARSBEFRIELSE
  1. För brister i de levererade Produkterna gäller garantin såsom beskrivet i paragraf 12 av dessa Allmänna Försäljningsvillkor.
  2. Solarclarity är aldrig ansvarig för skador som uppstår genom hänförliga brister, olagliga handlingar (antingen under utförandet av arbetet eller ej) eller ansvarig på en annan rättslig grund. Solarclaritys ansvar för all direkt och/eller indirekt skada till Kunden eller tredjeman, bland andra följdskada, förseningsskada eller utebliven vinst, är alltid uteslutet, utom vid ont uppsåt eller grov försumlighet från Solarclaritys sida.
  3. Solarclarity är aldrig ansvarig för skada som orsakas av Produkter som har levererats till Solarclarity av tredjeman och som Solarclarity har levererat till Kunden.
  4. Solarclarity är aldrig ansvarig för någon direkt och/eller indirekt skada (inklusive utebliven vinst) som följer av att Produkterna inte får brukas eller säljas vidare utanför Nederländerna, på grund av att Produkterna i det vederbörande landet inte uppfyller en viss norm eller standard. Kunden garanterar att han innan köpet har undersökt om Produkterna får användas och/eller säljas vidare i landet dit de transporteras. Följderna av försummelse att utföra sådan en förutredning är följaktligen fullständigt på Kundens risk.
  5. Kunden befriar Solarclarity från anspråk från tredjeman i förbindelse med Kundens försäljning, leverans eller installation av Produkterna.
  6. I de fall där Solarclarity är förpliktad att betala skadeersättning skall denna aldrig vara högre än fakturavärdet till de levererade Produkter genom vilka eller i förbindelse med vilka skadan har orsakats, eller - om skadan täckas av en av Solarclaritys försäkringar - det belopp som försäkraren verkligen betalar. Valet är Solarclaritys.
  7. Skada som är lämplig för ersättning skall så snart som möjligt, men senast inom fem dagar efter att den har uppstått, meddelas skriftligen till Solarclarity. Ett försenad meddelande medför upphörandet av allt ansvar från Solarclaritys sida, även om Kundens intressen skadas av detta.
 1. INTELLECTUAL PROPERTY
  1. Alla rättigheter med hänsyn till intellektuell egendom av de levererade Produkterna (inklusive Avtalet, Offerten, utkast, bruksanvisningar, dokumentation, rapporter, återgiven (meddelad) information, meddelanden eller andra uttalanden med hänsyn till Produkterna och/eller Tjänsterna) ligger hos Solarclarity, i den mån som dessa rättigheter inte (också) tillkommer Leverantören.
  2. Det är inte tillåtet att efterbilda och/eller förändra Produkter, såvida inte annat nämns i avtalet.
 1. UPPSÄGNING OCH UPPLÖSNING

  1.  Solarclarity är berättigad att genom en skriftlig förklaring upplösa Avtalet helt eller delvis (utomrättsligt) utan att någon vidare formell underrättelse är nödvändig, utan att detta påverkar alla övriga rättigheter som enligt lag eller kontrakt tillkommer Solarclarity, i följande fall:

  1. Kunden uppfyller inte, inte i tid eller inte ordentligt sina skyldigheter gentemot Solarclarity;
  2. Solarclarity har en skälig förmodan att Kunden har likviditetsproblem;
  3. Kunden har (tills vidare) ansökt uppskjutande av betalning eller detta har beviljats;
  4. Kunden försätts i konkurs;
   eller
  5. Kundens förmögenhet beslagtas helt eller delvis.
 1. Om Avtalet slutar enligt paragraf 15.1 innan de avtalade Produkterna har levererats, äger Solarclarity rätt till den fulla avtalade priset för dessa Produkter.
 1. TILLÄMPLIG LAG / TVISTER
  1. Samtliga avtal som ingås mellan Solarclarity och Kunden och de därav följande rättsförhållanden är underkastade nederländsk lag.
  2. Alle tvister mellan Kunden och Solarclarity skall endast avgöras av en kompetent domare från domstolen i Amsterdam (Nederländerna), om inte Solarclarity väljer en kompetent domare i ett annat rättsdistrikt.