Algemene voorwaarden

Laptop 1

Algemene voorwaarden Solarclarity

Versie: Juli-2022

 

 1. DEFINITIES
 • Algemene Voorwaarden:     
  de onderhavige algemene voorwaarden;
 • Dagen:
  werkdagen, tenzij anders vermeld;
 • Diensten:
  het ontwerpen door Solarclarity in opdracht van de Klant, het geven van trainingen door Solarclarity en/of het maken van handleidingen en instructievideo’s;
 • Fabrikant:
  het bedrijf dat de Producten heeft geproduceerd;
 • Klant:
  een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of een buitenlandse equivalent hiervan, die Solarclarity opdracht geeft tot het leveren van producten en/of het verlenen van Diensten;
 • Aanbod:
  het door Solarclarity aan de Klant uitgebrachte aanbod voor de levering van Producten en/of Diensten, waaronder maar niet beperkt tot een uitgebrachte offerte en/of bestelling via de webshop;
 • Order:
  een bestelling van Producten en/of Diensten bij Solarclarity door de Klant;
 • Orderbevestiging:
  een bevestiging van de Order van de Klant met de dan geldende en overeengekomen prijs en streef levertijd;
 • Producten:
  de door Solarclarity geleverde materialen zoals maar niet beperkt tot zonnepanelen, omvormers, batterijen, montagematerialen, connectoren, kabels kwh-tellers, monitoring hard- en software, (montage)handleidingen en ontwerpen;
 • Solarclarity:
  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solarclarity B.V., statutair gevestigd te Weesp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32123093.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solarclarity als (potentieel) verkoper en/of leverancier van Producten en/of Diensten optreedt.
  2. Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Klant of derden zijn niet van toepassing en worden door Solarclarity uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit is slechts anders indien Solarclarity de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Solarclarity. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kan de Klant geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
  4. Solarclarity behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen dan wel aan te vullen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op nieuw gesloten Overeenkomsten en niet voor al gesloten Overeenkomsten.

 

 1. AANBOD
  1. Een Aanbod van Solarclarity is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Een Aanbod heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij een andere termijn in het Aanbod staat vermeld. Solarclarity behoudt zich te allen tijde het recht voor deze periode te beperkten of haar Aanbod in te trekken.

 

 1. TOTSTANDKOMING / WIJZIGING OVEREENKOMST
  1. Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Klant van het Aanbod, door het plaatsen van een Order via het online klantportaal van Solarclarity, of door het plaatsen van een Order per e-mail.
  2. Annulering of deel-annulering door de Klant van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Solarclarity. Indien Solarclarity akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan Solarclarity een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 10% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst aan Solarclarity zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Solarclarity op volledige schadevergoeding. Solarclarity behoudt zich het recht voor een (deel)annulering niet te accepteren op grond van haar moverende redenen

 

 1. PRIJS
  1. De in een Aanbod en in een Overeenkomst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s tenzij anders aangegeven en exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven.
  2. De prijzen bij levering van de Producten gelden zonder plaatsing of montage en af magazijn.
  3. Solarclarity heeft het recht haar prijzen aan te passen wanneer deze prijswijziging een gevolg is van prijsverhoging door Fabrikanten en/of Leveranciers op goederen die op het moment van de wijziging nog niet door Solarclarity zijn ontvangen. Deze prijswijziging kan worden doorgevoerd op alle prijzen, ook wanneer deze reeds zijn vastgelegd in de Order, Overeenkomst en/of in het Aanbod.
  4. De prijzen en de prijslijst van Solarclarity zijn onder voorbehoud van programmeer-, reken- en/of typefouten.

 

 1. BETALING
  1. De Klant ontvangt de factuur voorafgaand aan de levering op het moment dat Solarclarity de levering van Klant heeft verwerkt en de pakbon is afgesloten.
  2. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn naar het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Solarclarity is gerechtigd om de factuur aan een derde partij te verpanden.
  3. De Klant dient betwisting van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Solarclarity te melden.
  4. Solarclarity behoudt zich het recht voor om facturen van en aan de Klant met elkaar te verrekenen.
  5. De Klant heeft nimmer het recht op verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Solarclarity. De Klant heeft ook nimmer het recht om betalingskorting te nemen.
  6. Na het verstrijken van de vervaldatum is de Klant in verzuim. De Klant is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van EUR 75.
  7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant is de Klant onmiddellijk in verzuim en zijn de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. LEVERING
  1. De Klant kan de overeengekomen leveringsdatum voor bestellingen binnen de Benelux kosteloos wijzigen tot 3 werkdagen voor de geplande leveringsdatum. Voor wijzigingen binnen 3 werkdagen voor geplande leverdatum brengt Solarclarity restocking kosten in rekening van 10% van de orderwaarde. De Klant kan de overeengekomen leveringsdatum voor bestellingen buiten de Benelux kosteloos wijzigen tot 7 werkdagen voor de geplande leveringsdatum. Voor wijzigingen binnen 7 werkdagen voor geplande leverdatum brengt Solarclarity restocking kosten in rekening van 10% van de orderwaarde. De oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum kan door Klant éénmalig verzet worden met een termijn van maximaal 4 weken zonder extra opslagkosten. Indien de oorspronkelijke leverdatum door de Klant met meer dan 4 weken wordt verlengd is Solarclarity gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. De in de Overeenkomst, Order en Aanbod genoemde dan wel overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en betreffen geen definitieve termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2.
  2. De klant kan een verzoek tot wijziging van een order binnen de Benelux indienen tot 3 werkdagen voor de origineel geplande leverdatum, wijzigingen van een order buiten de Benelux kunnen worden ingediend tot 7 werkdagen voor de origineel geplande leveringsdatum. Het wijzigen van een order kan alleen met in acht neming van de bepalingen in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Wanneer de Klant niet op het overeengekomen leveringsmoment aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst, zal Solarclarity de Producten niet afleveren en zullen kosten voor transport en retourtransport in rekening gebracht worden aan de Klant, alsmede restocking kosten van 10% van de orderwaarde. Dit is van toepassing op alle leveringen, inclusief tijdsleveringen.
  4. Solarclarity zal in beginsel de Producten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten is Solarclarity echter te allen tijde gerechtigd om andere technisch gelijkwaardige dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen niet anders van Solarclarity kan worden verwacht. Afwijkingen van de geleverde Producten of in de specificaties van de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in het Aanbod, in de Order of in de Overeenkomst is opgenomen, geven de Klant in beginsel niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijkingen dusdanig zijn dat in redelijkheid niet gesproken kan worden van een technisch gelijkwaardig product.
  5. Niet bij de levering inbegrepen zijn montage en inbedrijfstelling van de Producten.
  6. Solarclarity is gerechtigd ook in afzonderlijke gedeelten te leveren.
  7. Levering van de Producten door Solarclarity geschiedt steeds op verzoek van de Klant op het door de klant afgegeven adres. De transportkosten en alle bijkomende kosten komen voor rekening van de Klant. In geval Solarclarity niet in staat is de Producten op locatie af te leveren kan er overeengekomen worden dat de Producten bij Solarclarity worden afgehaald. Dit kan uitsluitend op initiatief van Solarclarity en zal schriftelijk met de Klant overeengekomen worden. De Producten dienen binnen 5 werkdagen na overeengekomen afhaaldatum te zijn afgehaald door Klant. Indien Klant de Producten niet binnen deze termijn afhaalt kunnen er door Solarclarity restockingskosten á 10% van der orderwaarde in rekening gebracht worden.
  8. De Klant verplicht zich om de Producten bij aflevering te controleren en beschadigingen zo snel mogelijk doch binnen 7 dagen schriftelijk aan Solarclarity te melden.
  9. Solarclarity en/of een door Solarclarity ingeschakelde vervoerspartner is verantwoordelijk voor levering van de Producten tot aan de openbare weg rondom het pand en/of woning waar de Producten afgeleverd dienen te worden. Levering op eigen grond geschiedt voor risico van de Klant.

 

 1. RISICO
  1. Het risico met betrekking tot de door Solarclarity te leveren producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten op het door de Klant opgegeven adres zijn geleverd en/of de Producten door de Klant op afspraak zijn afgehaald.
  2. Indien de levering of het afhalen van de Producten door toedoen van de Klant vertraging oploopt, kunnen de Producten voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. In dat geval kan betaling van de volledige factuur door Solarclarity van de Klant worden verlangd.
  3. Solarclarity is nimmer gehouden schade aan de Klant te vergoeden die verband houdt met de vertraging.

 

 1. RETOUREN
  1. De Klant is verplicht om de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden aan Solarclarity via support@solarclarity.nl.
  2. Producten kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden.
  3. Een retour wordt alleen in behandeling genomen door Solarclarity wanneer deze door de Klant is aangemeld via https://solarclarity.nl/retour-aanmelden.
  4. De Klant dient de Producten in de onbeschadigde en originele verpakking aan Solarclarity te retourneren.
  5. Producten die retour worden gestuurd dienen conform onze retourinstructies te worden verzonden. Deze instructies zijn terug te vinden op onze website.
  6. Wanneer de retourzending het gevolg is van een bestelfout van de Klant, behoudt Solarclarity zich het recht voor om 10% van de orderwaarde aan restockingskosten op de creditnota in mindering te brengen, alsmede de gemaakte transportkosten.
  7. Producten uit de Solar Outlet kunnen niet geretourneerd worden. Bestelartikelen kunnen in bepaalde gevallen niet geretourneerd worden. Als retourneren niet mogelijk is wordt dit bij het betreffende product in de webshop vermeld.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De Producten blijven eigendom van Solarclarity totdat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. De Klant is verplicht de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren. Als de Klant in gebreke blijft om betalingsverplichtingen jegens Solarclarity na te komen, is Solarclarity gerechtigd de geleverde Producten terug te halen. De Klant verleent Solarclarity toestemming om de Producten, indien nodig, te verwijderen voordat zij worden teruggehaald en de Klant zal Solarclarity daartoe alle gelegenheid verschaffen. Verwijdering van de Producten geschiedt voor rekening van de Klant. Bij verwijdering is Solarclarity niet gehouden de oude situatie te herstellen en/of de getroffen bouwkundige voorziening- en ongedaan te maken. Ook als dit bij derden (de eindgebruiker) gebeurt.

 

 1. OVERMACHT
  1. Solarclarity is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor risico van Solarclarity behoren te komen, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de vertraagde verstrekking aan Solarclarity van bij derde bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Solarclarity toe te rekenen omstandigheden, ongevallen, transportstoringen, vertraging door verkeersituaties, overheidsmaatregelen, stakingen en bedrijfsstoringen.
  2. In geval van overmacht aan de zijde van Solarclarity worden haar leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Solarclarity is in dit geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien bij het intreden van overmacht door Solarclarity al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan, of Solarclarity slechts aan een gedeelte van haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen en is de Klant gehouden de factuur van Solarclarity te voldoen.

 

 1. PRODUCTGARANTIES
  1. Fabrieksgaranties worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door Solarclarity. Uitzondering hierop is de garantie die wordt verstrekt voor zonnepanelen van het merk DENIM SOLAR. Deze garantie wordt verstrekt door Solarclarity.
  2. De procedures en voorwaarden met betrekking tot deze Fabrieksgarantie worden, indien voorhanden, op de website van Solarclarity gepubliceerd.
  3. Fabrieksgaranties kunnen alleen in behandeling worden genomen als de montagehandleiding van de Fabrikant strikt is opgevolgd. De Klant dient gebreken binnen zeven dagen na constatering schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure te melden.
  4. In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internet installatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.
  5. Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
  6. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
  7. Reparatie of vervanging van (delen van) de Producten leidt nooit tot verlenging van de fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.
  8. In geval van een faillissement van een Fabrikant is Solarclarity niet verantwoordelijk voor het nakomen van enige garantieverplichting die Klant van de Fabrikant onder de verleende garantie mag verwachten.
  9. Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door Solarclarity, met uitzondering van zonnepanelen van het merk DENIM SOLAR. De Fabrikant heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. Solarclarity heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of - uitbreiding.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
  1. Voor gebreken in geleverde Producten en/of Diensten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
  2. Solarclarity is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad (al dan niet in uitvoering van de werkzaamheden) dan wel aansprakelijk op een andere rechtsgrond. De aansprakelijkheid van Solarclarity voor alle directe en/of indirecte schade van de Klant of derden waaronder onder meer gevolgschade, vertragingsschade, of winstderving is steeds uitgesloten behoudens opzet of grove schuld van Solarclarity.
  3. Solarclarity is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Producten dan wel Diensten welke door derden aan Solarclarity zijn geleverd en welke Solarclarity aan de Klant heeft geleverd.
  4. Solarclarity is nimmer aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade (inclusief gederfde winst) die het gevolg is van het buiten Nederland niet mogen gebruiken of doorleveren van de Producten, dit omdat de Producten in het desbetreffend land niet aan een bepaalde aldaar van toepassing zijnde norm of standaard voldoen. De Klant garandeert dat hij voorafgaande aan de aankoop heeft onderzocht dat de Producten in het land waar zij naar toe worden getransporteerd, gebruikt en/of door- geleverd mogen worden. De gevolgen van het nalaten van een dergelijk voorafgaand onderzoek komen dan ook voor volledig risico van de Klant.
  5. De Klant vrijwaart Solarclarity voor alle aanspraken van derden die in relatie staan met en/of afnemer van de Producten zijn van de Klant.
  6. In alle gevallen waarin Solarclarity gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan de factuur waarde van de geleverde Producten en/of Diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt dan wel indien de schade is gedekt door een verzekering van Solarclarity, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. De keuze is aan Solarclarity.
  7. Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Solarclarity te zijn gemeld. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens Solarclarity ook indien de Klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op geleverde Producten en/of Diensten (waaronder begrepen de Overeenkomst, Aanbod, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of Diensten) berusten bij Solarclarity, voor zover die rechten niet (tevens) aan de Fabrikant toekomen.
  2. Het is de Klant niet toegestaan Producten na te maken en/ of te veranderen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. BEËINDIGING EN ONTBINDING
  1. Solarclarity heeft het recht om zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk(buitengerechtelijk)te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten in de volgende gevallen:
   1. de Klant een van zijn verplichtingen jegens Solarclarity niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   2. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
   3. de Klant (voorlopige) surseance van betaling is verleend; of
   4. het vermogen van de Klant geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
  2. Indien de Overeenkomst eindigt ingevolge artikel 15.1 voordat de overeengekomen Producten en/of Diensten zijn geleverd, heeft Solarclarity recht op de volle overeengekomen prijs voor die Producten en/of Diensten.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
  1. Op alle tussen Solarclarity en de Klant gesloten Overeenkomsten en daaruit voortvloeide rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen is uitsluitend de rechter in Amsterdam bevoegd.