De salderingsregeling en het draagvlak bij de burger

Mensen met een interessante kijk op zonne-energie bloggen voor de Consumentenbond. Deze keer Peter Desmet, die zich verbaast over de discussie rond de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen. Deze regeling betrekt gewone mensen bij de energietransitie en is succesvol. Daartegenover staat de veel duurdere SDE+-subsidie, die vooral grote bedrijven helpt.

Sinds 2008 is Peter Desmet algemeen directeur van de internationale groothandel in zonnepanelen en toebehoren Solarclarity, in nauwe samenwerking met zijn echtgenote Irmelin Waalkens. Sinds 2013 zijn daar ook de Solarclarity Group en een aantal zusterondernemingen bij gekomen. Peter Desmet is tevens voorzitter van ondernemersvereniging ZON.

Discussie rond de salderingsregeling

Er is veel gebeurd rondom salderen de laatste maanden. De discussie begon in 2013. Minister Kamp gaf toen aan deze regeling in 2017 te gaan evalueren om hem, indien nodig, in 2020 aan te kunnen passen middels een ‘nette overgangsregeling’.

Inmiddels is het 2017 en zijn de ambtenaren van Kamp druk in de weer met de evaluatie. Ze hebben een onderzoek uit laten voeren door consultancy PricewaterhouseCoopers en ze hebben een bijeenkomst georganiseerd met ‘de markt’ en andere betrokken. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) kwam met een uitgewerkt toekomstplan en in de Kamer werd een motie aangenomen die stelt dat tot 2023 salderen behouden of verbeterd moet worden. Men is er maar druk mee.

Alle discussie draait, zoals gebruikelijk, hoofdzakelijk over geld. Netbeheer Nederland klaagt over de kosten die ze moeten maken om het net aan te passen voor die kleine stroomopwekkers met hun zonnepanelen, Energie Nederland vindt dat ze te veel geld moet terug geven aan de saldeerders en de overheid ziet met lede ogen €80 miljoen per jaar aan Energiebelasting verloren gaan.

Impact: veel zonnepanelen bij kleinverbruikers

Maar de impact van zonne-energie is inmiddels nogal anders dan toen Kamp in 2013 aankondigde om in 2017 te gaan evalueren. Honderdduizenden huishoudens hebben inmiddels panelen op hun dak. De sector kent bijna tienduizend werknemers en de groei lijkt zich alleen nog maar te versnellen nu de bouw weer aantrekt en de woningbouwcorporaties en masse zonne-energie lijken te omarmen. Er is van alle energietechnologieën geen andere technologie die zo massaal geaccepteerd én geïmplementeerd wordt. Opvallend genoeg staat bovendien ondanks de brede toepassing salderen maatschappelijk niet ter discussie, zoals dat wel het geval was bij bijvoorbeeld de belastingvoordelen op hybride auto’s. Er is geen maatschappelijke discussie over salderen, er is alleen maar een politieke en ambtelijke discussie.

En dat is nou precies waar voor mij het schoentje knelt. Ja, salderen gaat inmiddels om veel geld, 80 miljoen per jaar. Maar dit geld vloeit via deze salderingsregeling naar mensen met een eigen woning, huurders, mensen in een flatgebouw (via de centrale voorzieningen), het MKB (Midden- en kleinbedrijf), sportclubs, scholen, verenigingen. Kortom: alle mogelijke kleinverbruikers.

Miljarden voor duurzame energie, maar niet voor kleinverbruikers

In schril contrast hiermee staat de SDE+-subsidieregeling voor bedrijven en grootgebruikers. De Nederlandse overheid geeft sinds 2012 via de SDE+-subsidie miljarden uit aan hernieuwbare energiebronnen bij grootverbruikers. Deze wordt gefinancierd door de Opslag Duurzame Energie die voornamelijk bij kleinverbruikers wordt geheven en deze miljarden staan in Den Haag niet ter discussie. U en ik brengen zo de €3,8 miljard op die bijvoorbeeld de grote elektriciteitsbedrijven via biomassa in hun elektriciteitscentrales mogen opbranden. Geen enkel bezwaar tegen deze meest letterlijke vorm van geldverbranding, maar 80 miljoen voor zonnepaneeltjes bij u en mij: dat is zorgelijk! U en ik brengen zo de miljarden euro’s op die naar het Deense DONG Energy of Shell vloeien voor windmolenparken voor de kust. Geen enkel bezwaar dat dit door de Nederlandse belastingbetaler bijeengebrachte geld zo naar een buitenlandse bedrijf of naar een fossiele reus met een bedenkelijke reputatie vloeit, maar 80 miljoen voor zonnepaneeltjes bij u en mij: dat gaat zo maar niet!

Salderen is geen kostenpost, maar verzekering van draagvlak

Salderen is op dit moment de enige manier waarop een Nederlandse burger laagdrempelig en met een financieel voordeel kan meedoen aan de energietransitie. Haalt Kamp dit voordeel weg, dan wordt het zo dat het financiële voordeel van duurzame energie uitsluitend bij een bevoorrechte groep terecht komt: grote, vaak buitenlandse bedrijven. De kosten daarentegen belanden geheel bij u en ik, de burgers, de kleinverbruikers.

Saldering is dan ook geen kostenpost. Het is een verzekering voor draagvlak onder de bevolking voor de energietransitie. Het is geld dat van burgers direct wordt herverdeeld onder burgers, scholen, sportkantines, het lokale MKB, enzovoort. Het is een smeermiddel voor het grote veranderingsproject dat de energietransitie is. Waarin nieuwe duurzame energie niet alleen windmolenpark voor onze kust van een buitenlandse of een fossiele energiereus is, of Canadese bossen die in onze elektriciteitscentrales worden opgefikt, maar iets dat we allemaal doen. Waarin niet alleen miljarden naar grote bedrijven gaan, maar ook een bescheiden 80 miljoen naar de Nederlandse burger.

Bron: Consumentenbond